01 . partijen
Het chalet ( verblijf ) -met daarbij behorende inventaris, wordt aangeboden voor vakantieverhuur door dhr. en mevr. Verhagen ( de eigenaar ) aan de huurder ( de klant ). De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de eigenaar door de klant.
02 . huur en verhuur
Om de reservering van het verblijf te bevestigen dient de klant het reserveringsformulier geheel in te vullen en ondertekend terug te sturen aan de eigenaar; alsmede een kopie van een geldig legitimatie bewijs van de hoofdhuurder. Na ontvangst van het ingevulde reserveringsformulier zal de eigenaar een bevestiging sturen als formele aanvaarding van de reservering.
Het is de klant niet toegestaan het verblijf geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven.
03 . betalingsvoorwaarden
Binnen 15 dagen na de factuurdatum dient u 25 % van de huursom te voldoen.
Het restant van de huursom dienen uiterlijk drie weken voor de dag van aankomst in het bezit te zijn van de eigenaar. Na ontvangst van de gehele huursom, de borg en de servicekosten krijgt u de sleutels een paar dagen voor aanvang van uw vakantie toegestuurd. Bij niet tijdige betaling is de klant in verzuim. De eigenaar stelt de klant hier schriftelijk van op de hoogte. De klant heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen zeven dagen te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt de huurovereenkomst geacht te zijn geannuleerd en zijn de annuleringsvoorwaarden punt 04 van toepassing.
Indien de overeenkomst binnen acht dagen van aankomst tot stand komt, dient de gehele huursom te worden voldaan.
04 . annuleringsvoorwaarden
De klant dient bij voorkeur schriftelijk te annuleren.
Bij annulering is de klant de volgende annuleringskosten verschuldigd:
Bij annulering tot 2 maanden voor aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 25%.
Bij annulering tot 30 dagen voor aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 50%.
Bij annulering minder dan vijftien dagen voor aanvang van de huurperiode en bij uitblijven betaling als in punt 03, krijgt u een factuur van de eigenaar van 100 % van de huursom. De eigenaar heeft dan tegelijkertijd het recht het betreffende verblijf opnieuw voor verhuur aan te bieden. Indien de klant geen gebruik maakt van het verblijf of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen restitutie plaats vinden.
Eigenaar adviseert klant een reis en annulering verzekering af te sluiten.
05 . huurperiode
De huurperiode begint om 15.00 uur ’s middags op de dag van aankomst en eindigt om uiterlijk 11.00 uur op de dag van vertrek. De wisseldagen zijn maandag en vrijdag. Andere wisseldagen en tijden zijn in overleg met de eigenaar.
06 . bestemming en gebruik
Het maximale aantal toegestane personen (vier) in het verblijf mag niet overschreden worden, tenzij de eigenaar toestemming heeft gegeven. Huisdieren zijn niet toegestaan in het chalet. Men gelieve niet te roken in het chalet.
-Het is klant niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in het verblijf en tuin.
-Het is niet toegestaan hennep of soortgelijke gewassen in het verblijf te telen, verdovende middelen te hebben en/of daarin handel te drijven vanuit het gehuurde of enige andere activiteit te verrichten die op grond van de opium wet strafbaar zijn gesteld. Het handelen in strijd met dit verbod is dermate ernstig dat dit ontbinding van de huurovereenkomst op de kortst mogelijke termijn rechtvaardigt.
07. verplichtingen eigenaar
De eigenaar is verplicht het verblijf in goede staat en compleet met inventaris gedurende huurperiode ter beschikking te stellen.
08 . verplichtingen klant  
De klant gaat ermee akkoord om als een zorgzame huurder voor het verblijf te zorgen. De klant gaat er tevens mee akkoord om het verblijf tijdig en in dezelfde staat op te leveren als bij aanvang van de huurperiode. De borg wordt dan binnen enkele dagen teruggestort.
De klant zal onmiddellijk aan de eigenaar alle defecten en/of storingen aan het verblijf, de inventaris, de apparatuur of de elektrische installatie melden. Maatregelen voor het herstel of vervanging van de storing of het defect zullen door de eigenaar zo snel mogelijk worden genomen.
Bij schade, toegebracht door de klant, van het chalet of interieur, alsmede het niet netjes en schoon achterlaten van het chalet, is de klant verantwoordelijk en worden de  kosten verrekend met de borg. Bij grotere schades krijgt de klant een rekening van de eigenaar van de toegebrachte schade. De klant gaat er tevens mee akkoord zich op geen enkele wijze zo te gedragen dat dit tot overlast is van de aangrenzende verblijven. De klant dient zorg te dragen voor naleving van het huishoudelijke- en het parkreglement, door het gezelschap waar de klant deel van uitmaakt. In het verblijf ligt ter inzage: het huishoudelijke reglement en het park reglement.
09 . verantwoordelijkheid
De eigenaar is niet verantwoordelijk ten opzichte van de klant voor:
-Een tijdelijk defect of storing in de openbare voorzieningen van het verblijf, evenmin in samenhang met de inventaris, de apparatuur of
de elektrische installatie.
-Enig(e) verlies, schade of verwondingen die het gevolg  zijn van slechte weersomstandigheden, rellen, oorlog, stakingen  of andere zaken buiten verantwoording van de eigenaar.
-Enig(e) verlies, schade of ongemak veroorzaakt aan of geleden door de klant indien het verblijf verwoest of gedeeltelijk beschadigd wordt voor het begin van de huurperiode. In een dusdanig geval zal de eigenaar binnen zeven dagen hiervan in kennis geven aan de klant en alle door de klant betaalde bedragen voor de huurperiode restitueren
10 . klachten
Dhr. en mevr. Verhagen  willen graag tevreden klanten en zien het daarom als onderdeel van de overeenkomst dat zij de kans krijgen om eventuele klachten op te lossen. Neemt u daarom direct contact met hen op als u een klacht heeft. Dit geeft hen de gelegenheid om de klacht op te lossen gedurende het verblijf van de klant. Zij kunnen geen klachten accepteren die gedaan worden nadat de klant het verblijf heeft verlaten en waartoe, gedurende het verblijf, geen mogelijkheid tot het vinden van een oplossing is geboden.